My Status: Planning for the Future...
____________________
 
5

Tạm biệt cộng đồng Yahoo ! 360

Posted by cemetery on Nov 4, 2007 in From 360 blog

Gắn bó cũng hơn 1 năm rồi …
Giờ đã đến lúc cần có sự thay đổi theo hướng tích cực ..

Em chuyển nhà sang http://www.nambh.net

Đây là entry cuối cùng ở 360! Yahoo.


Copyright © 2021 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.